Project Description

ENZA software namenjen je vođenju kompletne elektronske evidencije o poslovima vezanim za učeničke domove.

Software je potpuno u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom Republike Srbije i pravilnicima o sadržaju i načinu vođenja  videncije u učeničkim domovima :

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2011)
 • Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenta (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2011)

Software olakšava poslovanje, povećava transparetnost i efikasnost administrativnih službi u domu a poseban modul za planiranje i evidenciju obrokovanja u đačkim menzama omogućuje i značajnu uštedu  sredstava za budžet ustanove.

ŠTA SADRŽI ENZA?

 • MODUL ZA EVIDENCIJU OBROKOVANJA
  Omogućuje naručivanje obroka i pripremanje obroka na osnovu naručenih količina. Automatsko kreiranje mesečnog izveštaja za ministarstvo.
 • MATIČNA EVIDENCIJA O UČENICIMA
  Elektronski ekvivalent Knjige matične evidencije o učenicima.
 • DNEVNIK VASPITNOG RADA
  Godišnji program vaspitnog rada, Mesečni plan i program, Kalendar ostvarenja programa vaspitnog rada, Evidencija ostvarivanja plana i programa slobodnih aktivnosti, Zapisnici sa sastanka vaspitne grupe.
 • EVIDENCIJA O DNEVNOM DEŽURSTVUD
  Radno vreme vaspitača, dežurni učenici, aktivnosti u domu, evidencija posetilaca doma, brojno stanje itd.
 • MODUL ZA UPIS UČENIKA
  Prenos učenika iz prethode školske godine. Automatsko kreiranje rang listi.
 • IZVEŠTAJI
  Mesečni izveštaj obrokovanja, Izveštaj o naručenim obrocima za dan, Lista i količine trebovanih sastojaka za magacin.

Inteligentni dizajn sistema omogućava kompletnu integraciju svih gore navedenih funkcionalnosti kako bi se izbeglo nepotrebno ponavljanje istih administrativnih poslova.